OUR SCHOOL POLICIES

Ráiteas um Chumhdach Leanaí

Glacann an Bord Bainistíochta leis go bhfuil fíorthábhacht le caomhnú leanaí agus leas leanaí maidir le gach ....

Download

Seicliosta le haghaidh Athbhreithnithe ar an Ráiteas um Chumhdach Leanaí

Ceanglaítear ar an mBord Bainistíochta leis na Nósanna Imeachta um Chumhdach Leanaí do Bhunscoileanna agus Iar-Bhunscoileanna 2017 go gcaithfidh an Bord Bainistíochta athbhreithniú a ....

Download

Polasaí Cláraithe/Iontrála

Tá an polasaí seo curtha le chéile de réir riachtanais an Acht Oideachais 1998 chun tacú le tuismitheoirí/caomhnóirí a bpáistí ....

Download

Polasaí Frithbhulaíochta

I gcomhréir le riachtanais an Acht Oideachais (Leas) 2000 agus na dtreoirlínte faoi chódiompair a d’eisigh an Bord Náisiúnta ....

Download

Bia Folláin

Deireadh ath-bhreithniú ar an bpolasaí Bia Folláin i Mí Bealtaine 2014. Bhí ionchur ag múinteoirí, tuismitheoirí agus an Bord Bainistíochta ....

Download

Labhairt na Gaeilge

Is bunscoil náisiúnta lán Ghaeilge, chomhoideachasúil, Chaitliceach í Gaelscoil Uí Chéadaigh. Tá sé mar aidhm againn ....

Download

Polasaí Tinrimh

Tá feabhas ollmhór ar thinrimh na bpáistí i nGaelscoil Uí Chéadaigh le deich mbliain anuas, le forbairt na scoile ...

Download

Úsáide Inghlactha

Cuireadh an polasaí seo le chéile i Mí an Mheithimh 2015 i gcomhairle le múinteoirí, tuismitheoirí agus an Bord Bainistíochta ...

Download

Cód Iompair

Is mian le Gaelscoil Uí Chéadaigh go mbainfidh na páistí taitneamh as an oideachas, go bhfoghlaimeoidh siad scileanna sóisialta agus go mbeidh ...

Download

Fógra maidir le hathbhreithniú an Bhoird ar an Ráiteas um Chumhdach Leanaí

Fógra maidir le hAthbhreithniú an Bhoird Bhainistíochta ar an Ráiteas maidir le Cumhdach Leanaí ...

Download

COVID-19 POLICIES

Raiteas Beartais Covid-19

Tá Gaelscoil Uí Chéadaigh tiomanta ionad oibre sláintiúil agus sábhailte dar bhfoireann ar fad agus timpleallacht foghlama shábháilte dar ndaltaí uile a chothú ....

Download

Plean Freagartha Scoile maidir le Covid-19

Tá an Plean Freagartha Covid-19 seo deartha chun tacú leis an bhfoireann agus leis an mBord Bainistíochta (BB)/Bord Oideachais agus Oiliúna bearta a chur ar bun chun scaipeadh Covid-19 a chosc i nGaelscoil Uí Chéadaigh ....

Download

COVID-19 Comhairle do thuismitheoirí

Siomptóim le bheith ag faire amach dóibh agus cathain teagmháil a dhéanamh le do dhochtúir teaghlaigh ...

Download

Filleadh ar Ionad Oideachais

Beidh Foirm um Fhilleadh ar Oideachas ag teastáil do gach dalta atá ag filleadh ar scoil ....

Download